Ysgol Sul

Pryd?

Bob bore Sul yn ystod tymhorau’r  ysgol am 10 o’r gloch gan gychwyn yn y capel ac ymuno yn yr oedfa. Wedi canu emyn a gwrando ar ddarlleniad o’r Beibl bydd stori ar gyfer y plant a bydd criw yr ysgol Sul yn gadael am y festri yn ystod yr ail emyn.

Pwy?

Dosbarth y plant lleiaf:
athrawes - Lucy Clement-Evans.

Dosbarth 5-7 oed:
athrawes - Esyllt Bryn Jones

Dosbarth 8-11:
athrawes  - Lowri Elis

Dosbarth  Ieuenctid:
athrawes  - Helen Davies ac eraill, a nifer o famau yn helpu.

Ysgrifenyddes:
Dilwen Lloyd Jones

Trysorydd:
Gwilym Owen

Beth?

Dod â’r Beibl yn fyw i’r plant trwy amrywiol weithgareddau.

Paratoi  ar gyfer gwasanaethau arbennig e.e. Diolchgarwch a’r Nadolig

Cymryd rhan mewn unrhyw ymgyrch codi arian  y mae’r eglwys wedi ymrwymo iddi.

Dysgu emynau newydd pan yn dod at ei gilydd ar ddiwedd yr Ysgol Sul a pharatoi am y Gymanfa Ganu ym mis Mai.
Parti Nadolig
gwerth ei gael ac anrheg gan Siôn Corn!

Beth arall?

Dosbarth ar gyfer yr oedolion am 11:15: Athro - Bill Davies
Mwynhau'r parti Nadolig
Cymerodd yr Ysgol Sul ran yn ymgyrch bocsus Nadolig Teams4U eleni eto a chaglwyd 30 o focsus llawn, lliwgar a hyfryd. Daeth nifer dda o'r boscsus gan aelodau'r gynulleidfa oedd yn awyddus i gefnogi gwaith yr Ysgol Sul.
Map Safle
Emaus Bangor
DIGWYDDIADUR